Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 22 lutego 2024 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA CHAI

KRS

0000226012

NIP

5252327022

REGON

140012463

Adres siedziby

Słomińskiego 19 / 508, 00-195 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

10 stycznia 2005 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji oraz składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Cel działania

1. Kształcenie religijne osób wyznania mojżeszowego. 2. Krzewienie kultury i religii żydowskiej na terenie rp. 3. Wspieranie osób wyznania mojżeszowego w pozyskiwaniu wiedzy i kształceniu religijnym. 4. Popularyzacja religijnych idei judaizmu. 5. Rozwijanie i umacnianie tolerancji religijnej. 6. Popularyzacja historii religii i narodu żydowskiego. 7. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność oświatowa, kulturalna, religijna i pomocy społecznej. 8. Zachowanie pamięci o kulturze żydowskiej w Polsce. 9. Wspieranie wymiany kulturowej oraz ruchu turystycznego związanego z kultywowaniem pamięci narodu żydowskiego. 10. Wzmacnianie samoświadomości i integracji narodu żydowskiego. 11. Udosptępnienie specjalistycznych usług religijnych na terenie rzeczpospolitej Polskiej.

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5,7 tys. zł