Poprzednio

FUNDACJA WSPIERAM

Nazwa pełna

FUNDACJA NOWA PRZESTRZEŃ

KRS

0000224872

NIP

5222867995

REGON

140001940

Adres siedziby

Powstańców Śląskich 89 A / 102, 01-355 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

23 grudnia 2004 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest prezes zarządu lub dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Cel działania

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób; 2. Działaność charytatywna; 3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 5. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 6. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 8. Promocja i organizacja wolontariatu.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

503,4 tys. zł

2022 r.

1,8 mln zł

2021 r.

1,5 mln zł

2020 r.

1,1 mln zł

2019 r.

1,2 mln zł

2018 r.

1,2 mln zł

2017 r.

420 tys. zł

2016 r.

511,5 tys. zł

2015 r.

330 tys. zł

2014 r.

320 tys. zł

2013 r.

280 tys. zł

2012 r.

295 tys. zł

2011 r.

220 tys. zł

2010 r.

505 tys. zł

2009 r.

420 tys. zł

2008 r.

562,5 tys. zł

2007 r.

65 tys. zł

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
65 tys. zł 562,5 tys. zł 420 tys. zł 505 tys. zł 220 tys. zł 295 tys. zł 280 tys. zł 320 tys. zł 330 tys. zł 511,5 tys. zł 420 tys. zł 1,2 mln zł 1,2 mln zł 1,1 mln zł 1,5 mln zł 1,8 mln zł 503,4 tys. zł