STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000223420

Numer NIP

6312446619

Numer REGON

240036578

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADA PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU. 2. ZAWIERANIE PRZEZ ZARZĄD STOWARZYSZENIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 50.000,00;-ZŁ WYMAGA WCZEŚNIEJSZEJ ZGODY KONWENTU WYRAŻONEJ W DRODZE UCHWAŁY PODJĘTEJ ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW. 3. ZARZĄD STOWARZYSZENIA MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKA DO REALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZADAŃ, NADAJĄC MU W DRODZE UCHWAŁY SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA, W TYM DOTYCZĄCE SPOSOBU REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA NA ZEWNĄTRZ.

ul. Jana Iii Sobieskiego 12 / 1

44-100 Gliwice

Polska

Członkowie komitetu założycielskiego