Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE GLIWICKIEJ MŁODZIEŻY "SIGNUM"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

9 grudnia 2004 r.

KRS

0000223420

NIP

6312446619

REGON

240036578

Adres siedziby

Jana Iii Sobieskiego 12 / 1, 44-100 Gliwice, Polska

Cel działania

A. Stanie na straży wolności zawartych w konstytucji rzeczypospolitej polskiej, ustawie o systemie oświaty oraz europejskiej konwencji praw człowieka I konwencji praw dziecka, b. Inicjowanie I wspieranie samorządowej działalności młodzieży, zarówno na terenie miast jak I na uczelniach, c. Podejmowanie inicjatyw poprawiających byt mieszkańców gliwic I innych miast, d. Podejmowanie inicjatyw zwiększających udział ludzi młodych w życiu publicznym, e. Pomoc w zdobywaniu wiedzy I kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnianie funkcji społecznych I zawodowych, f. Upowszechnianie postaw proeuropejskich, szczególnie wśród ludzi młodych, g. Pomoc w kontaktach z instytucjami I organizacjami, h. Promocja kultury, I. Promocja ekologii I ochrony środowiska, j. Promocja kultury fizycznej, sportu I turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych, k. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom I osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin I osób, l. Działalność charytatywna, m. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej, n. Ochrona I promocja zdrowia, o. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, p. Nauka, edukacja, oświata I wychowanie, q. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci I młodzieży, r. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury I tradycji, s. Upowszechnianie kultury fizycznej I sportu, t. Porządek I bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, u. Ratownictwo I ochrona ludności, v. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów I współpracy między społeczeństwami, w. Promocja I organizacja wolontariatu, x. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składa prezes zarządu łącznie z jednym z wiceprezesów zarządu. 2. Zawieranie przez zarząd stowarzyszenia zobowiązań przekraczających kwotę 50. 000,00; -zł wymaga wcześniejszej zgody konwentu wyrażonej w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów. 3. Zarząd stowarzyszenia może ustanowić pełnomocnika do realizacji szczegółowych zadań, nadając mu w drodze uchwały szczegółowe uprawnienia, w tym dotyczące sposobu reprezentacji stowarzyszenia na zewnątrz.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 6 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »