Nazwa pełna

POLSKA UNIA EDUKACYJNA

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000214670

NIP

5262587813

REGON

017379236

Data rejestracji

11 sierpnia 2004 r.

Data ostatniej zmiany

5 marca 2018 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

Podstawowym celem związku jest ochrona praw I reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy I administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu unii upoważnieni są: prezes zarządu działający jednoosobowo lub dwaj wiceprezesi zarządu działający łącznie, z zastrzeżeniem ust. 2 2. Dla zaciągnięcia zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 100. 000 pln wymagana jest uprzednia zgoda walnego zgromadzenia wyrażona w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW ZP "A" 105 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE I WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY