Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 20 czerwca 2006 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ GMINY ZABIERZÓW

KRS

0000213785

REGON

356872336

Adres siedziby

Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

5 sierpnia 2004 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych stowarzyszenia, zawierania umów i pełnomocnictw wymagane są dwa podpisy członków zarządu w tym prezesa lub vice prezesa dokumenty w sprawach niemajątkowych w imieniu zarządu podpisuje prezes, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego vice prezes

Cel działania

1. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności mieszkańców gminy zabierzów, 2. Upowszechnianie wiedzy o unii europejskiej i państwach członkowskich, 3. Promocja gminy zabierzów w kraju i poza jego granicami, 4. Prowadzenie szeroko pojętej polityki społecznej wśród mieszkańców gminy zabierzów, 5. Popularyzowanie idei miast partnerskich w kraju i poza jego granicami, 6. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, opinii i doświadczeń w zakresie społeczeństwa obywatelskiego oraz koleżeńskich kontaktów organizacji szczebla lokalnego i grup społecznych z zaprzyjaźnionych miejscowości, 7. Prowadzenie szeroko pojętej akcji informacyjnej na rzecz wspólnych celów społeczności lokalnych (oświata, kultura, sport i turystyka) w Polsce i w krajach ue, 8. Reprezentowanie członków stowarzyszenia, ich opinii i potrzeb w kraju i poza jego granicami, 9. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osbistościami życia publicznego w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i popularyzowania ideii gmin partnerskich.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór