Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 12 września 2023 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO "CHCIEJ CHCIEĆ"

KRS

0000210173

NIP

7542770287

REGON

532450530

Adres siedziby

Tysiąclecia 11, 45-420 Opole, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

15 czerwca 2004 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszytkich sprawach majątkowych stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Cel działania

Celami stowarzyszenia są: 1. Działalność wspomagająca integrację społeczną oraz rozwój społeczny, a także rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w duchu wartości chrześcijańskich, 3. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 4. Kształtowanie tożsamości środowiskowej oraz podtrzymywanie tradycji lokalnej, 5. Działalność kulturalna, edukacyjna, oświatowa i wychowawcza, 6. Promocja nauki, 7. Animacja społeczno-kulturalna, 8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 9. Organizacja wypoczynku i rekreacji, 10. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży - w szczególności z potrzebami specjalnymi, 11. Promocja zdrowia, 12. Wszelkie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 13. Profilaktyka uzależnień oraz wykluczeniu społecznemu, 14. Pomoc społeczna, w tym wyrównywanie szans osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, 15. Działalność charytatywna. Cele stowarzyszenia ukierunkowane są w szczególności na dzieci i młodzież.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór