Nazwa pełna

FUNDACJA AGORY

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000210120

NIP

5213298664

REGON

015771421

Data rejestracji

30 czerwca 2004 r.

Data ostatniej zmiany

19 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: 1) stwarzanie I zapewnianie warunków dla krzewienia I propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych, patriotycznych; 2) propagowanie postaw obywatelskich I zasad demokratycznego państwa prawa, w tym postaw antykorupcyjnych w życiu publicznym; 3) wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę I wychowanie oraz kulturę I sztukę; 4) niesienie pomocy społecznej dla najuboższych osób I rodzin; 5) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju I ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 6) stwarzanie I propagowanie warunków rozwoju samorządności, w tym kształtowanie odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gminy, powiatu, województwa; 7) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej I życiowej; 8) prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania I rozwoju kultury fizycznej I sportu; 9) prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych I wojen w kraju I za granicą.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Organizowanie akcji zbierania podpisów do władz w sprawie zmiany przepisów prawa;

 • Organizowanie lub współorganizowanie I finansowanie różnych form wypoczynku letniego I zimowego dla dzieci I młodzieży;

 • Organizowanie I finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów I plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;

 • Prowadzenie działalności publicystycznej I informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur I wydawnictw specjalnych;

 • Prowadzenie bibliotek oraz podejmowanie innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na wartości humanistyczne I prospołeczne, w tym organizowanie I finansowanie wystaw, koncertów I przedstawień teatralnych;

 • Organizowanie I finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych I zdrowotnych;

 • Współorganizowanie I finansowanie placówek oświatowych, wychowawczych I opiekuńczych;

 • Organizowanie zbiórek pieniężnych I rzeczowych;

 • Tworzenie I prowadzenie banku informacji o warunkach panujących placówkach wychowawczych, opiekuńczych I zdrowotnych;

 • Organizowanie I sponsorowanie konkursów na najlepsze placówki oświatowej, wychowawcze, opiekuńczej I zdrowotne w kraju, współpraca z placówkami wdrażającymi nowe kierunki I metody wychowania, nauczania I leczenia;

 • Organizowanie I finansowanie badań opinii publicznej;

 • Udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej;

 • Organizowanie I finansowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych dzieci I młodzieży lub dla dzieci I młodzieży z reionów zagrożonych bezrobociem;

 • Organizowanie I finansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego I środków farmaceutycznych dla ratowania zdrowia lub życia:

 • Finansowanie kosztów leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia;

 • Organizowanie I finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji publicznych, zmiany świadomości społecznej oraz

 • Finansowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na realizację celów określonych w § 10 statutu fundacji

 • Inne formy działalności charytatywnej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentacji fundacji posiada - prezes zarządu lub pierwszy wiceprezes zarządu - jednoosobowo oraz wiceprezes zarządu łącznie z prezesem zarządu lub pierwszym wiceprezesem zarządu.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY