Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 19 marca 2004 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA EUROPY ŚRODKOWO WSCHODNIEJ "LITHUANIA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000199813

Data rejestracji

19 marca 2004 r.

Adres siedziby

J. Dąbrowskiego 38 / 1, 02-561 Warszawa, Polska

Cel działania

A) służyć pomocą w charakterze dyplomacji społecznej wszystkim krajom europy środkowej w jej dojściu do członkostwa unii europejskiej, b) służyć pomocą w charakterze dyplomacji społecznej tym krajom europy środkowowschodniej, które weszły do unii, ażeby pełniły w niej rolę podmiotową, partnerską, kreatywną, wzbogacając program ue o społeczną korektę liberalizmu tak w dziedzinie gospodarki rynkowej jak i w dziedzinie demokracji przedstawicielskiej w duchu społecznie zaangażowanego personalizmu, c) popularyzowanie wizji europy ojczyzny opartej na zasadzie jedności w różnorodności, d) nawiązywanie kontaktów, budowanie wzajemnego zaufania, walka ze stereotypami.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu w tym prezes fundacji. Oświadczenia woli w imieniu fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez zarząd.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY