Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 13 czerwca 2008 r.

Nazwa pełna

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO PRASY LOKALNEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000198783

REGON

010470465

Data rejestracji

11 marca 2004 r.

Adres siedziby

Hoża 25 A / 47, 00-521 Warszawa, Polska

Cel działania

Par. 6 statutu 1. Popieranie, wspomaganie i popularyzowanie prasy lokalnej i środowiskowej, 2. Ochrona zawodowych i twórczych praw osób prowadzących działalność dziennikarską i wydawniczą prasy lokalnej i środowiskowej, 3. Podnoszenie poziomu edytorskiego prasy lokalnej i środowiskowej, 4. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych dziennikarzy i wydawców prasy lokalnej i środowiskowej, 5. Działanie na rzecz upowszechnienia kultury i krzewienia dobrych obyczajów, 6. Integracja społeczności lokalnych wokół wspólnych celów socjalnych i ekonomicznych, 7. Pogłębianie demokratycznych zachowań i sprawnego działania samorządów terenowych i zawodowych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Par. 37 statutu wszelkie dokumenty wiążące towarzystwo pod względem finansowym oraz dokumenty księgowe podpisują w imieniu towarzystwa dwie osoby: prezes i skarbnik bądź inne osoby upoważnione przez zarząd.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2144 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE