Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE IM. LECHA WAŁĘSY

KRS

0000192984

NIP

1132505105

REGON

015678176

Adres siedziby

Ząbkowska 23/25 / 5, 03-736 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

4 lutego 2004 r.

Wielkość organizacji

NGO

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Dokumenty stowarzyszenia pod względem finansowym i obrotem oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym podpisuje w imieniu stowarzyszenia prezes samodzielni lub kanclerz łącznie ze skarbnikiem. Uprawnienia te na podstawie uchwały rady kuratorów, mogą być przeniesione w postaci pełnomocnictwa na inne osoby. 2. Oświadczenia i akty prawne stowarzyszenia podpisuje w imieniu stowarzyszenia: a. Protektor stowarzyszenia na podstawie uchwały walnego zgromadzenia albo uchwały rady kuratorów, albo uchwały zarządu głównego, b. Lub kurator generalny i prezes działający łącznie. 3. Uprawnienia te na podstawie uchwały rady kuratorów mogą być przeniesione w postaci pełnomocnictwa na inne osoby.

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności statutowej

Koszty działalności statutowej

Zysk z działalności statutowej

Przychody z działalności gospodarczej

Koszty działalności gospodarczej

Zysk z działalności gospodarczej

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Straż Koleżeńska Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003