Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 17 lutego 2022 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE CREO

KRS

0000192644

NIP

1132472096

REGON

015689270

Adres siedziby

Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

4 lutego 2004 r.

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu jednoosobowo. Do składania oświadczeń woli, które powodują powstanie zobowiązania powyżej kwoty stanowiącej równowartość 15. 000,00 eur uprawnieni są: a) dwaj członkowie zarządu działający łącznie, albo b) każdy z członków zarządu jednoosobowo po uzyskaniu zgody walnego zebrania wyrażonej w formie uchwały.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

Działanie na rzecz ogółu społeczności i prowadzenie społecznie użytecznej działalności w zakresie: - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, - nauki, edukacji, oświaty i wychowania, - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - działań wspomagających wartości demokratyczne, - działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i narodami, - promocji i organizacji wolontariatu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski