Nazwa pełna

AKADEMIA EUROPEJSKA NA RZECZ EUROREGIONU KARPACKIEGO W RZESZOWIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000001900

NIP

8133225541

REGON

691551555

Data rejestracji

28 lutego 2001 r.

Data ostatniej zmiany

5 marca 2018 r.

Adres siedziby

Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, Polska

Cel działania

Akademia europejska realizuje wyłącznie I bezpośrednio cele społecznie użyteczne działając zgodnie z ustawą "Prawo o stowarzyszeniach' z 7 kwietnia 1989 roku z późń. Zmianami. Celem akademii jest rozpoznawanie I dyskutowanie problemów społecznych,politycznych,gospodarczych I kulturalnych euroregionu karpackiego,rozszerzanie I umacnianie stosunków polsko-niemieckich oraz wspieranie I rozwijanie idei europejskich. Akademia jest niezależna od partii politycznych ,wspólnot religijnych,ugrupowań gospodarczych I jednostkowych interesów,akademia nie nastawia się na osiąganie zysków. Jakiekolwiek zyski mogą zostać przeznaczone wyłącznie na celewynikające ze statutu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych oraz podpisywania umów I zobowiązań stowarzyszenia upoważnieni są prezes I dwaj wiceprezesi.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY