Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 12 marca 2007 r.

Nazwa pełna

POLSKA LIGA TRZEŹWOŚĆ

KRS

0000178461

REGON

011574853

Adres siedziby

Lwowska 5 / 4, 00-660 Warszawa, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

Data rejestracji

5 listopada 2003 r.

Rada Główna Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do kompetencji rady głównej należy: - reprezentowanie ligi i działanie w jej imieniu. Do reprezentowania ligi upoważniony jest przewodniczący i skarbnik lub sekretarz łącznie, albo inna osoba upoważniona przez radę. Uchwały w sprawach majątkowych ligi podpisują dwie osoby łącznie - przewodniczący i skarbnik lub sekretarz łącznie, albo inna osoba upoważniona przez radę główną ligi.

Cel działania

Celem działalności ligi jest upowszechnianie w społeczeństwie trzeźwości jako moralnego dobra lub wspieranie takiej działalności, krzewienie abstynencji wśród młodzieży oraz przeciwdziałanie pijaństwu i alkoholizmowi i innym patologiom społecznym, a także łagodzenie ich skutków społecznych. 1. Prowadzenie działalności profilaktycznej, psychoedukacyjnej i promującej zdrowy styl życia, zachowania prozdrowotne i prospołeczne. 2. Udzielanie pomocy w trudnych sytuacjach dzieciom i dorosłym oraz wspieranie i stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju. 3. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działalności na rzecz ochrony praw człowieka.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST "B" 17 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY