Dane aktualne

Nazwa pełna

ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE LOTNIKÓW POLSKICH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

29 października 2003 r.

KRS

0000177759

NIP

6751330729

REGON

356798657

Adres siedziby

Zyblikiewicza 1, 31-029 Kraków, Polska

Cel działania

Dbałość o rozwój lotnictwa polskiego I jego kadr. Integrowanie środowiska lotników polskich w kraju I zagranicą. Opieka nad lotnikami oraz udzielania im w miarę możliwości pomocy działalność charytatywna. Pozyskiwanie środków finansowych. Kultywowanie tradycji I obyczajów lotników polskich oraz utrzymywanie I zacieśnianie więzi koleżeńskich między lotnikami I ich rodzinami. Badanie, utrwalanie I rozpowszechnianie historii, tradycji I współczesnych osiągnięć lotnictwa polskiego. Popularyzowanie I wspieranie masowej kultury fizycznej oraz sportów lotniczych. Współpraca z bratnimi organizacjami zrzeszającymi lotników I spadochroniarzy. Współpraca z wojskiem polskim oraz fundacjami. Prowadzenie działalności naukowej, oświatowo-wychowawczej I szkoleniowej oraz w ramach przyuczania do zawodu, w szczególności szkolenie młodzieży w zakresie obrony cywilnej, ratownictwa I obronności.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezydium zarządu reprezentuje zarząd stowarzyszenia na zewnątrz I działa jako jego organ przy dokonywaniu czynności pranych I zaciąganiu zobowiązań (wg. Statutu par. 31-35) do występowania w imieniu organizacji I jego zarządu na zewnątrz, wobec organów państwowych, samorządów, wojska polskiego I innych społecznych w sprawach dotyczących całokształtu działalności stowarzyszenia I przestrzegania statutu jest prezes stowarzyszenia. Działalnością stowarzyszenia między posiedzeniami I jego prezydium kieruje prezes podejmuje decyzje związane z bieżącą działalnością podpisuje korespondencję wychodzącą na zewnątrz stowarzyszenia, zawiera porozumienia I umowy o współpracy z innymi instytucjami oraz dokumenty będące rezultatem uchwał I bierzących potrzeb. Wiceprezesi pełnią obowiązki prezesa zarządu podczas jego nieobecności w zakresie kompetencji dla funkcji. Członkowie zarządu wykonują zadania wynikające z jego uchwał I postawione przez prezesa zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 17 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »