Nazwa pełna

FUNDACJA POMOCY I PROMOCJI KOMBATANT

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000175759

NIP

7010574870

REGON

015580661

Data rejestracji

10 października 2003 r.

Adres siedziby

Krasnobrodzka 4 / 82, 03-214 Warszawa, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: 1) kultywowanie i upowszechnianie patriotycznych i demokratycznych tradycji ludowych formacji partyzanckich i wojska Polskiego, 2) doraźna pomoc finansowa lub rzeczowa kombatantom, weteranom służby wojskowej wdowom i sierotom po zmarłych żołnierzach będących w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, 3) promowanie i wydawanie drukiem wspomnień, relacji i opracowań związanych z Polskim czynem zbrojnym, procesem pokojowej służby wojskowej i pracy na rzecz rozbudowy kraju, 4) społeczna opieka grobów żołnierskich i miejsc pamięci narodowej.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenie woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes, wiceprezes lub sekretarz. 2. Oświadczenie woli w imieniu fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez zarząd.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY