Nazwa pełna

KOALICJA NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000175755

REGON

012333608

Data rejestracji

29 października 2003 r.

Adres siedziby

Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem koalicji jest: 1. Promocja zdrowia psychicznego. 2. Zwiększanie możliwości uzyskiwania kompetentnej pomocy w sytuacji kryzysu psychicznego. 3. Działalność na rzecz poprawy warunków życia osób, które mają lub miały problemy ze zdrowiem psychicznym I osób niepełnosprawnych. 4. Organizacja wspólpracy pomiędzy grupami samopomocy, placówkami profesjonalnymi I władzami lokalnymi. 5. Przedstawianie władzom opinii dotyczących regulacji prawnych, a także ekspertyz oraz projektów zmian w dziedzinach objętych działalnością koalicji. 6. Tworzenie warunków sprzyjających korzystaniu z praw obywatelskich przez osoby diagnozowane jako psychicznie chore I niepełnosprawne. 7. Kształtowanie postaw sprzyjających integracji społecznej osób, które mają lub miały problemy ze zdrowiem psychicznym I osób niepełnosprawnych. 8. Współpraca z organizacjami karjowymi I zagranicznymi o pokrewnych celach.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Art. 74 statutu dla ważności oświadczenia woli w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych koalicji wymagane są podpisy co najmniej dwóch osób: prezesa oraz skarbnika lub ich zastępców. Art. 75 statutu dla ważności innych pism I dokumentów wymagane są podpisy prezesa lub jego zastępcy oraz jednego z członków zarządu.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2739 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY