Nazwa pełna

KOALICJA NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000175755

REGON

012333608

Data rejestracji

29 października 2003 r.

Data ostatniej zmiany

28 czerwca 2007 r.

Adres siedziby

Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem koalicji jest: 1. Promocja zdrowia psychicznego. 2. Zwiększanie możliwości uzyskiwania kompetentnej pomocy w sytuacji kryzysu psychicznego. 3. Działalność na rzecz poprawy warunków życia osób, które mają lub miały problemy ze zdrowiem psychicznym I osób niepełnosprawnych. 4. Organizacja wspólpracy pomiędzy grupami samopomocy, placówkami profesjonalnymi I władzami lokalnymi. 5. Przedstawianie władzom opinii dotyczących regulacji prawnych, a także ekspertyz oraz projektów zmian w dziedzinach objętych działalnością koalicji. 6. Tworzenie warunków sprzyjających korzystaniu z praw obywatelskich przez osoby diagnozowane jako psychicznie chore I niepełnosprawne. 7. Kształtowanie postaw sprzyjających integracji społecznej osób, które mają lub miały problemy ze zdrowiem psychicznym I osób niepełnosprawnych. 8. Współpraca z organizacjami karjowymi I zagranicznymi o pokrewnych celach.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Art. 74 statutu dla ważności oświadczenia woli w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych koalicji wymagane są podpisy co najmniej dwóch osób: prezesa oraz skarbnika lub ich zastępców. Art. 75 statutu dla ważności innych pism I dokumentów wymagane są podpisy prezesa lub jego zastępcy oraz jednego z członków zarządu.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2739 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY