Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "INSTYTUT POMOCY MŁODZIEŻY"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000174247

NIP

9930355305

REGON

852723641

Data rejestracji

24 września 2003 r.

Adres siedziby

57 C, Breń, 33-140 Lisia Góra, Polska

Cel działania

Stworzenie młodzieży zdolnej z rodzin niezamożnych oraz młodzieży niepełnosprawnej warunków do zdobywania wyższego wykształcenia i specjalistycznych kwalifikacji zawodowych -powołanie fundacji dla utworzenia stypendiów krajowych i zagranicznych -skupianie różnych grup społeczeństwa wokół idei kościoła katolickiego w obronie chrześcijańskich wartości,porządku w świecie; Ukazywanie sensu miłości płynącej z krzyża -ukazywanie młodzieży idei ewangelicznych jako wzoru życia zawsze żywego celem stworzenia elity chrześcijańskiej otwartej na potrzeby świata,dążącej do integracji społeczeństwa,jedności i tożsamości grup społecznych,wspólnego budowania jedności ludzkiej i świata opartego na zrozumieniu, miłości i miłosierdziu, pełnego dialogu i tolerancji -dostarczanie światu i kościołowi pracowników i obrońców idei chrześcijańskich na wszystkich placówkach,ludzi z charakterem w każdym stanie i zawodzie,którzy służą ludziom i bogu,rozumnych i ofiarnych obywateli ojczyzny naszej Polski -stworzenie apostolatu młodzieży i starszych otwartego na potrzeby ludzi w trudnych warunkach życia -utworzenie ośrodka inicjatyw społecznych dla szeroko pojętego dialogu ogólnoludzkiego, ośrodka religijnego bliskiego każdemu człowiekowi, w tym szczególnie młodzieży potrzebującej pomocy -utworzenie ośrodka rehabilitacji dla młodzieży potrzebującej pomocy,ośrodka dla młodzieży niepełnosprawnej, ośrodka dla młodzieży z rodzin patologicznych,hospicjum, ośrodka kultury religijnej i integracji europejskiej,ośrodka wiedzy i postępu technicznego -utworzenie i prowadzenie wyższej szkoły dla kształcenia młodzieży zdolnej z ubogich rodzin -prowadzenie działalności gospodarczej dla zdobycia środków finansowych na działalność statutową -powołanie wydawnictwa do publikacji dzieł oraz radia -redagowanie czasopism związanych z celami stow. -organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach, sympozjach krajowych jak i zagr. Poświęconych problemom ludzkiej egzystencji i wartościom duchowym

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w sprawach majątkowych stowarzyszenia składają dwie osoby: prezes oraz jeden z członków zarządu upoważniony przez ten zarząd. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy prezesa i sekretarza

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY