Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "INSTYTUT POMOCY MŁODZIEŻY"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000174247

NIP

9930355305

REGON

852723641

Data rejestracji

24 września 2003 r.

Data ostatniej zmiany

24 lipca 2008 r.

Adres siedziby

57 C, Breń, 33-140 Lisia Góra, Polska

Cel działania

Stworzenie młodzieży zdolnej z rodzin niezamożnych oraz młodzieży niepełnosprawnej warunków do zdobywania wyższego wykształcenia I specjalistycznych kwalifikacji zawodowych -powołanie fundacji dla utworzenia stypendiów krajowych I zagranicznych -skupianie różnych grup społeczeństwa wokół idei kościoła katolickiego w obronie chrześcijańskich wartości,porządku w świecie; Ukazywanie sensu miłości płynącej z krzyża -ukazywanie młodzieży idei ewangelicznych jako wzoru życia zawsze żywego celem stworzenia elity chrześcijańskiej otwartej na potrzeby świata,dążącej do integracji społeczeństwa,jedności I tożsamości grup społecznych,wspólnego budowania jedności ludzkiej I świata opartego na zrozumieniu, miłości I miłosierdziu, pełnego dialogu I tolerancji -dostarczanie światu I kościołowi pracowników I obrońców idei chrześcijańskich na wszystkich placówkach,ludzi z charakterem w każdym stanie I zawodzie,którzy służą ludziom I bogu,rozumnych I ofiarnych obywateli ojczyzny naszej polski -stworzenie apostolatu młodzieży I starszych otwartego na potrzeby ludzi w trudnych warunkach życia -utworzenie ośrodka inicjatyw społecznych dla szeroko pojętego dialogu ogólnoludzkiego, ośrodka religijnego bliskiego każdemu człowiekowi, w tym szczególnie młodzieży potrzebującej pomocy -utworzenie ośrodka rehabilitacji dla młodzieży potrzebującej pomocy,ośrodka dla młodzieży niepełnosprawnej, ośrodka dla młodzieży z rodzin patologicznych,hospicjum, ośrodka kultury religijnej I integracji europejskiej,ośrodka wiedzy I postępu technicznego -utworzenie I prowadzenie wyższej szkoły dla kształcenia młodzieży zdolnej z ubogich rodzin -prowadzenie działalności gospodarczej dla zdobycia środków finansowych na działalność statutową -powołanie wydawnictwa do publikacji dzieł oraz radia -redagowanie czasopism związanych z celami stow. -organizowanie I uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach, sympozjach krajowych jak I zagr. Poświęconych problemom ludzkiej egzystencji I wartościom duchowym

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w sprawach majątkowych stowarzyszenia składają dwie osoby: prezes oraz jeden z członków zarządu upoważniony przez ten zarząd. Do ważności innych pism I dokumentów wymagane są podpisy prezesa I sekretarza

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY