Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 27 czerwca 2023 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA BEZ GRANIC

KRS

0000172763

NIP

7752459638

REGON

473206175

Adres siedziby

Zdrojowa 24, 99-300 Kutno, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

22 września 2003 r.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oswiadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy, o ile odpowiednie władze nie postanowią inaczej. Do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz zarząd główny może upoważnić przewodniczącego, a także inne osoby wchodzące w skład zarządu głównego.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Cel działania

Cel działania określa paragraf 6 statutu, do których należą między innymi: a) pokój na świecie oraz przyjaźń i wspólnota między narodami, b) upowszechnianie wiedzy o historii i teraźniejszości wspólnot lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych, a także poszczególnych miejscowości, instytucji i osób, c) współudział w inicjowaniu, koordynacji i współfinansowaniu różnorodnych działań społeczności lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej mających na celu rozwój oraz integrację tych wspólnot, ich części lub w zakresie wybranej dziedziny nauki, sztuki, sportu i innych spraw będących przedmiotem członków stowarzyszenia.

Beneficjenci rzeczywiści
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]