Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU REGIONU DYNOWSKIEGO TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DYNOWA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000166729

REGON

691746448

Data rejestracji

9 lipca 2003 r.

Adres siedziby

Rynek 13, 36-065 Dynów, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie ważnych i społecznie użytecznych inicjatyw oraz wielokierunkowych działań służących rozwojowi miasta a przede wszystkim: 1. Ochrona środowiska i zdrowia. 2. Rozbudowa infrastruktury technicznej miasta. 3. Krzewienie kultury, oświaty i sportu. 4. Prowadzenie działalności zmierzającej do wyrównania poziomu życia mieszkańców miasta i okolic. 5. Przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia i likwidowanie dysproporcji w rozwoju miasta i okolic w stosunku do innych regionów. 6. Wspieranie działalności wydawniczej służącej promocji walorów turystycznych, kulturalnych i gospodarczych. 7. Organizowanie kursów, szkoleń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 8. Pozyskanie środków z różnych organizacji, funduszy i fundacji z przeznaczeniem na realizację celów statutowych. 9. Prowadzenie działalności popularno-naukowej, naukowo-badawczej, poprzez wydawanie publikacji periodycznych, monograficznych oraz opracowań z sesji zjazdów i konferencji. 10. Prowadzenie muzeum regionalnego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu stowarzyszenia składa jednoosobowo prezes lub wiceprezes na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 521 SĄD OKRĘGOWY WYDZIAŁ I CYWILNY W PRZEMYŚLU