Nazwa pełna

ODDZIAŁ TELEDETEKCJI I GEOINFORMATYKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000157965

REGON

015450533

Data rejestracji

10 kwietnia 2003 r.

Data ostatniej zmiany

13 lipca 2015 r.

Adres siedziby

Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem działalności jest; 1) działanie na rzecz rozwoju nauk geograficznych I nauczania geografii, 2) upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy geograficznej, a zwłaszcza naukowego poznawania kraju, 3) szerzenie zasad prawidłowego gospodarowania w środowisku geograficznym, 4) podnoszenie kwalifikacji naukowych I zawodowych członków, 5) ochrona pozycji zawodowej geografów, 6) popieranie osiągnięć naukowych, dydaktycznych I racjonalizatorskich członków towarzystwa.

Zarząd Klubu Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje klub na zewnątrz. Zobowiązania majątkowe towarzystwa podejmują za zgodą zarządu głównego przewodniczący I skarbnik lub w razie ich nieobecności dwie inne osoby, upoważnione przez zarząd główny do podpisywania pism w sprawach finansowych, rachunków I czeków.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Klubu Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ DZIAŁ "A" POZ. RJT 164 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY