Poprzednio

FUNDACJA STYPENDIALNA "DZIEŁO ŚW.KINGI"

Nazwa pełna

FUNDACJA "POTRAFISZ POLSKO"

KRS

0000150277

NIP

7342960787

REGON

492893206

Adres siedziby

Kościuszki 88A, 49-340 Lewin Brzeski, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

5 lutego 2003 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania uprawniony jest prezes zarządu działający łącznie z jednym z pozostałych członków zarządu. W umowach pomiędzy fundacją a członkiem zarządu oraz w sporach z nim fundację reprezentuje członek rady fundacji wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą rady fundacji.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Cel działania

Cele główne fundacji: 1. 1. Podnoszenie standardów w życiu publicznym w duchu prymatu dobra wspólnego nad partykularnymi interesami jednostek, grup społecznych, biznesowych i politycznych oraz poszanowania zasady pomocniczości; 1. 2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej, narodowej i kulturowej; 1. 3. Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości; 1. 4. Udzielanie stypendiów akademickich zdolnym, ale ubogim absolwentom oraz uczniom zespołu szkół im. Św. Kingi w łącku; 1. 5. Dla potrzeb realizacji celu z punktu poprzedzającego fundacja prowadzić będzie odrębne subkonto bankowe.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane