Nazwa pełna

POLSKO SŁOWACKIE TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI I DOBREGO SĄSIEDZTWA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000148397

REGON

016014403

Data rejestracji

17 lutego 2003 r.

Data ostatniej zmiany

17 lutego 2003 r.

Adres siedziby

Hoża 27 / 6, 00-521 Warszawa, Polska

Cel działania

Par. 4 statutu celami towarzystwa są: 1. Rozwój dobrosąsiedzkich stosunków, wspólpracy I przyjaźni między społeczeństwami polski I słowacji, na zasadach równości, partnerstwa, wzajemnych korzyści, zaufania I szacunku. 2. Sprzyjanie rozwojowi współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej, kulturalnej, sportowo-turystycznej, wymiany handlowej oraz podejmowanie I popieranie wspólnych inicjatyw we wszystkich dziedzinach życia. 3. Szerzenie I upowszechnianie rzetelnej wiedzy I wartości kulturowych obu narodów.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Par. 15 ust. 4 do zakresu działalności zarządu głównego należy: 6) reprezentowanie towarzystwa na zewnatrz I działanie w jego imieniu par. 21 ust. 2 przy składaniu oświadczeń w imieniu towarzystwa w zakresie jego praw I obowiązków majątkowych zarządy odpowiednich stopni działają w ramach swych kompetencji przez dwóch swych członków, upoważnionych uchwałą zarządu, którzy współdziałają ze sobą. Par. 21 ust. 3 osobami uprawnionymi w zarządzie głównym w zakresie wynikającym z ustępu 2 są dwaj członkowie zarządu głównego, w tym przewodniczący, przy czym wymagane są dwa podpisy łącznie. Par. 21 ust. 4 osobami uprawnionymi w zarządzie oddziału w zakresie wynikającym z ustępu 2 są dwaj członkowie zarządu oddziału, w tym przewodniczący, przy czym wymagane są dwa podpisy łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 3435 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY