Dane aktualne

Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W IMIELNIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

21 stycznia 2003 r.

KRS

0000147922

NIP

6562060401

REGON

292390351

Adres siedziby

Strażacka 7, 28-313 Imielno, Polska

Cel działania

1/ prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami I stowarzyszeniami. 2/ branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk I zdarzeń. 3/ informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych I ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4/ rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej I sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej I rozrywkowej. 4a/ działanie na rzecz rozwoju obszaru powiatu jędrzejowskiego w oparciu o aktywność lokalnej społeczności. Wspieranie wsi imielno I obszarów wiejskich gminy imielno. 5/ uczestniczenie I reprezentowanie osp w organach samorządowych I przedstawicielskich. 6/ wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 7/ prowadzenie działalności mającej na celu rozwój sektora rybołówstwa iakwakultury

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1/prezes zarządu reprezentuje osp na zewnątrz I kieruje całokształtem prac zarządu. 2/umowy, akty oraz pełnomocnictwa I dokumenty finansowe podpisują w imieniu osp prezes lub wiceprezes I skarbnik.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ REJ - 284 SĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ I CYWILNY

Ta organizacja ma jeszcze 5 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »