STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000146424

Numer NIP

7162790326

Numer REGON

432677366

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PRZEWODNICZĄCY (PREZES) LUB PRZEWODNICZĄCY WYKONAWCZY. NA ZEWNĄTRZ STOWARZYSZENIE REPREZENTUJE PRZEWODNICZĄCY (PREZES) I PRZEWODNICZĄCY WYKONAWCZY W ZAKRESIE WZAJEMNIE UZGODNIONYM.

ul. Nadrzeczna 6

24-120 Kazimierz Dolny

Polska