Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT ARTES LIBERALES

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

6 stycznia 2003 r.

KRS

0000145371

NIP

5212729151

REGON

012879320

Adres siedziby

Jaracza 10 / 28, 00-378 Warszawa, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: 1) przyczynianie się do rozwoju eksperymentalnych metod edukacyjnych, połączonych z badaniami naukowymi, szczególnie na pograniczu humanistyki, nauk społecznych I przyrodniczych, 2) wspieranie powstawania I rozwoju jednostek edukacyjnych I naukowo- badawczych, funkcjonujących w tych dziedzinach, w szczególności w uniwersytecie warszawskim.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Upowszechnianie I popularyzacja nowych metod edukacyjnych, szczególnie metod mających charakter eksperymentalny, w dziedzinach "Humanistyki niestosowanej"

 • Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej I intelektualnej organizacyjnej mającej na celu zdobycie programów zawierających nowe metody edukacyjne, mające charakter eksperymentalny, w dziedzinach "Humanistyki niestosowanej" , umożliwianie (także poprzez zakup sprzętu) a także przystosowanie dotychczasowych programów do nowych wymogów metodologicznych

 • Upowszechnianie I popularyzację dorobku kulturowego I tradycji narodów, które żyły na terenach wokół morza śródziemnego - w formach wskazanych w dalszych postanowieniach, a także w niebędących zwartmi wydawnictwami środkach masowego przekazu

 • Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej I intelektualnej osobom I jednostkom, pragnącym zdobyć lub pogłębić wiedzę o językach, kulturze, dorobku technicznym, myśli humanistycznej, etyce, nauce, prawodawstwie I tradycjach ludów I narodów świata antycznego I ery nowożytnej, które żyły I żyją na terenach wokół morza śródziemnego, a także przyczyniającym się do zachowania dziedzictwa kultury helleńskiej I łacińskiej

 • Prowadzenie a także wyszukiwanie I finansowanie obsługi menedżerskiej jednostek edukacyjnych I badawczych, prowadzących działalność w zakresie objętym celami fundacji

 • Prowadzenie badań oraz działalności edukacyjnej w zakresie podstaw humanistyki

 • Nauka języków narodów basenu morza śródziemnego (tak "Martwych", jak I "żywych" ), szczególnie greki I łaciny

 • Dofinansowywanie działalności jednostek badawczo- rozwojowych I edukacyjnych, w szczególności uniwersytetu warszawskiego, działających w dziedzinach "Humanistyki niestosowanej" , udostępnianie tym jednostkom programów edukacyjnych zawierających nowe metody edukacyjne oraz przekazywanie tym jednostkom sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć wedle tych programów oraz do prowadzenia badań naukowych

 • Organizowanie I udzielanie pomocy (także finansowej, rzeczowej, organizacyjnej lub intelektualnej) w organizowaniu wymiany doświadczeń zawodowych lub naukowych w dziedzinach związanych z celami obranymi przez fundację

 • Ustanawianie stypendiów dla studentów I naukowców kształcących się lub podejmujących badania, a także doskonalących swoje umiejętności w zakresie: nowych metod edukacyjnych, szczególnie metod mających charakter eksperymentalny, w dziedzinach "Humanistyki niestosowanej" Oraz wiedzy o językach, kulturze, dorobku technicznym, myśli humanistycznej, etyce, nauce, prawodawstwie I tradycyjnych ludów I narodów świata antycznego I ery nowożytnej, które żyły I żyją na terenach wokół morza śródziemnego, a także przyczyniającym się do zachowania dziedzictwa kultury helleńskiej I łacińskiej, a także organizowanie I wspieranie temu służących praktyk I staży, jak również ustanawianie grandów naukowych

 • Organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów I innych form edukacyjnych, konferencji I paneli

 • Współpracę z osobami I instytucjami krajowymi I zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami fundacji

 • Gromadzenie danych I informacji oraz prowadzenie badań w zakresie nowych metod edukacyjnych, szczególnie metod mających charakter eksperymentalny, w dziedzinach "Humanistyki niestosowanej" Oraz wiedzy o językach, kulturze, dorobku technicznym, myśli humanistycznej, etyce, nauce, prawodawstwie I tradycyjnych ludów I narodów świata antycznego I ery nowożytnej, które żyły I żyją na terenach wokół morza śródziemnego, a także przyczyniającym się do zachowania dziedzictwa kultury helleńskiej I łacińskiej

 • Gromadzenie danych I informacji oraz prowadzenie badań w zakresie nowych metod edukacyjnych, szczególnie metod mających charakter eksperymentalny, w dziedzinach "Humanistyki niestosowanej" Oraz wiedzy o językach, kulturze, dorobku technicznym, myśli humanistycznej, etyce, nauce, prawodawstwie I tradycjach ludów I narodów świata antycznego I ery nowożytnej, które żyły I żyją na terenach wokół morza śródziemnego, a także przyczyniającym się do zachowania dziedzictwa kultury helleńskiej I łacińskiej

 • Gromadzenie danych I informacji oraz prowadzenie badań w zakresie nowych metod edukacyjnych, szczególnie metod mających charakter eksperymentalny, w dziedzinach "Humanistyki niestosowanej" Oraz wiedzy o językach, kulturze, dorobku technicznym, myśli humanistycznej, etyce, nauce, prawodawstwie I tradycjach ludów I narodów świata antycznego I ery nowożytnej, które żyły I żyją na terenach wokół morza śródziemnego, a także przyczyniającym się do zachowania dziedzictwa kultury helleńskiej I łacińskiej

 • Gromadzenie danych I informacji oraz prowadzenie badań w zakresie nowych metod edukacyjnych, szczególnie metod mających charakter eksperymentalny, w dziedzinach "Humanistyki niestosowanej" Oraz wiedzy o językach, kulturze, dorobku technicznym, myśli humanistycznej, etyce, nauce, prawodawstwie I tradycjach ludów I narodów świata antycznego I ery nowożytnej, które żyły I żyją na terenach wokół morza śródziemnego, a także przyczyniającym się do zachowania dziedzictwa kultury helleńskiej I łacińskiej

 • Gromadzenie danych I informacji oraz prowadzenie badań w zakresie nowych metod edukacyjnych, szczególnie metod mających charakter eksperymentalny, w dziedzinach "Humanistyki niestosowanej" Oraz wiedzy o językach, kulturze, dorobku technicznym, myśli humanistycznej, etyce, nauce, prawodawstwie I tradycjach ludów I narodów świata antycznego I ery nowożytnej, które żyły I żyją na terenach wokół morza śródziemnego, a także przyczyniającym się do zachowania dziedzictwa kultury helleńskiej I łacińskiej

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych fundacji upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie, członek zarządu łącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez zarząd, działającym w granicach swojego umocowania lub dwóch pełnomocników ustanowionych przez zarząd, działających łącznie w granicach swojego umocowania

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5302 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Ta organizacja ma jeszcze 4 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »