Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT ARTES LIBERALES

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000145371

NIP

5212729151

REGON

012879320

Data rejestracji

6 stycznia 2003 r.

Adres siedziby

Jaracza 10 / 28, 00-378 Warszawa, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: 1) przyczynianie się do rozwoju eksperymentalnych metod edukacyjnych, połączonych z badaniami naukowymi, szczególnie na pograniczu humanistyki, nauk społecznych i przyrodniczych, 2) wspieranie powstawania i rozwoju jednostek edukacyjnych i naukowo- badawczych, funkcjonujących w tych dziedzinach, w szczególności w uniwersytecie warszawskim.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych fundacji upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie, członek zarządu łącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez zarząd, działającym w granicach swojego umocowania lub dwóch pełnomocników ustanowionych przez zarząd, działających łącznie w granicach swojego umocowania

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5302 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY