Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "QUO VADIS"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000130164

NIP

6881181908

REGON

370381159

Data rejestracji

10 września 2002 r.

Data ostatniej zmiany

9 stycznia 2017 r.

Adres siedziby

62, Rudenka, 38-722 Olszanica, Polska

Cel działania

1. Podejmowanie działalności wspierającej dzieła miłosierdzia, mając na uwadze potrzeby najuboższych, opuszczonych, zagubionych, doznających wszelkiej nędzy duchowej I materialnej. 2. Organizowanie rekolekcji połączonych z wypoczynkiem z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. 3. Niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom, a w szczególności dzieciom z upośledzeniem umysłowym, specjalnej troski oraz z rodzin patologicznych. 4. Profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży. 5. Wspieranie matek samotnie wychowywujących dzieci I nie mających środków na utrzymanie.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. W okresie pomiędzy posiedzeniami zarządu jego uprawnienia przysługują prezesowi działającemu wspólnie z sekretarzem. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych uprawnieni są członkowie zarządu, przy czym wymagane jest łączne działanie dwóch osób, w tym prezesa lub sekretarza.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 551 SĄD OKRĘGOWY W KROŚNIE, WYDZIAŁ I CYWILNY, SEKCJA REJESTRACJI