Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 20 listopada 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "QUO VADIS"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000130164

NIP

6881181908

REGON

370381159

Data rejestracji

10 września 2002 r.

Adres siedziby

64, Rudenka, 38-722 Olszanica, Polska

Cel działania

1. Podejmowanie działalności wspierającej dzieła miłosierdzia, mając na uwadze potrzeby najuboższych, opuszczonych, zagubionych, doznających wszelkiej nędzy duchowej i materialnej. 2. Organizowanie rekolekcji połączonych z wypoczynkiem z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. 3. Niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom, a w szczególności dzieciom z upośledzeniem umysłowym, specjalnej troski oraz z rodzin patologicznych. 4. Profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży. 5. Wspieranie matek samotnie wychowywujących dzieci i nie mających środków na utrzymanie.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. W okresie pomiędzy posiedzeniami zarządu jego uprawnienia przysługują prezesowi działającemu wspólnie z sekretarzem. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych uprawnieni są członkowie zarządu, przy czym wymagane jest łączne działanie dwóch osób, w tym prezesa lub sekretarza.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 551 SĄD OKRĘGOWY W KROŚNIE, WYDZIAŁ I CYWILNY, SEKCJA REJESTRACJI