Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KAWALERÓW ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI - KOMBATANTÓW WOJSKA POLSKIEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000129661

Data rejestracji

10 września 2002 r.

Adres siedziby

Al. Ujazdowskie 6A, Warszawa, 00-461 Warszawa, Ul. Wiejska 2, Polska

Cel działania

Cele stowarzyszenia: 1) popularyzacja i utrwalanie w społecznej świadomości narodowej pamięci historycznych tradycji i chwalebnych czynów Polskiego oręża i bohaterstwa żołnierza na przestrzeni dziejów, a szczególnie w okresie powstań narodowych oraz i i ii wojny światowej. 2) upowszechnianie wojennych zasług i bohaterstwa kawalerów orderu wojennego virtuti militari oraz mieszkańców miejscowości i jednostek wojskowych frontowych wojska Polskiego, a także formacji partyzanckich, tym orderem odznaczonych. 3) kultowanie żołnierskiego etosu i dbanie o wysoki status moralno- etyczny członków stowarzyszenia oraz utrzymanie koleżeńskich więzi ze zbiorowościami społecznymi, wyróżnionymi orderem wojennym virtuti militari. 4) upowszechnianie wśród własnych środowisk i kręgów społeczeństwa cech i zasad międzyludzkiego, międzypokoleniowego i międzynarodowego solidaryzmu, przejawianego przez polaków w imię walk prowadzonych o niepodległość i suwerenność Polski. 5) kształtowanie patriotycznych postaw - szczególnie młodego pokolenia - i troski o pokojowy byt narodu.

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Korespondencję biurową stowarzyszenia podpisuje prezes stowarzyszenia lub jeden z jego zastępców. Dokumenty zawierające oświadczenia woli, zaciągania zobowiązań, nabywania i rozporządzenia majątkiem, dotyczące spraw finansowych i obrotu pieniężnego, podpisuję pod pieczatką prezes i skarbnik.

Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY