Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 12 grudnia 2002 r.

Nazwa pełna

WARMIA I MAZURY W UNII EUROPEJSKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000121403

REGON

519477890

Data rejestracji

2 lipca 2002 r.

Adres siedziby

Prawocheńskiego 19, 10-720 Olsztyn, Polska

Cel działania

1. Promowanie, reprezentowanie i wspieranie interesów członków stowarzyszenia w kraju i unii europejskiej. 2. Inicjowanie, podejmowanie i koordynacja działań na rzecz rozwoju społeczno - ekonomicznego i kulturalnego oraz ochrony środowiska naturalnego województwa warmińsko - mazurskiego przez dostęp do programów i środków finansowych unii europejskiej. 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie problematyki unii europejskiej i rozpowszechnianie wśród członków stowarzyszenia informacji o dostępnych programach, inicjatywach i środkach finansowych unii europejskiej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa oraz upoważnionego członka zarządu. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY