Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

3 czerwca 2002 r.

KRS

0000115603

NIP

5252240321

REGON

015179020

Adres siedziby

Szpitalna 5 / 5, 00-031 Warszawa, Polska

Cel działania

1) wspieranie finansowe działalności uniwersyteckich poradni prawnych I innych programów praktycznej edukacji prawniczej 2) opracowywanie oraz wdrażanie standardów działalności poradni 3) inicjowanie prac nad opracowaniem I propagowaniem, we współpracy z organami władzy ustawodawczej, sądowniczej, samorządami zawodów prawniczych projektów regulacji prawnych obejmujących działalność poradni

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Wpieranie działalności uniwersyteckich poradni prawnych (zwanych dalej "Poradniami") I innych programów praktycznej edukacji prawniczej, -opracowywanie I wdrażanie standardów działalności poradni, -inicjowanie prac nad opracowaniem I propagowanie, we współpracy z organami władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, samorządami zawodów prawniczych projektów regulacji prawnych obejmujących działalność poradni.

  • Pozyskiwanie środków finansowych I przekazywanie ich poradniom I innym podmiotom, które wspiera finansowo, -wspieranie współpracy między poradami, -wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie praktycznej edukacji prawniczej, -współpracę z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi, -kontakty z uczelniami I innymi organizacjami edukacyjnymi

  • Organiowanie szkoleń, konferencji, prezentacji

  • Wydawanie publikacji

  • Zbieranie I przetwarzanie danych statystycznych o działalności poradni

  • Gromadzenie I upowszechnianie know-how w zakresie organizacji poradni, propagowanie idei pomocy prawnej dla osób ubogich.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

"1. Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie. 2. W sprawach, w których wymagana jest uchwała zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji wymagane jest współdziałanie prezesa I co najmniej dwóch członków zarządu."

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 20 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »