Nazwa pełna

FUNDACJA UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000115603

NIP

5252240321

REGON

015179020

Data rejestracji

3 czerwca 2002 r.

Data ostatniej zmiany

4 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Szpitalna 5 / 5, 00-031 Warszawa, Polska

Cel działania

1) wspieranie finansowe działalności uniwersyteckich poradni prawnych I innych programów praktycznej edukacji prawniczej 2) opracowywanie oraz wdrażanie standardów działalności poradni 3) inicjowanie prac nad opracowaniem I propagowaniem, we współpracy z organami władzy ustawodawczej, sądowniczej, samorządami zawodów prawniczych projektów regulacji prawnych obejmujących działalność poradni

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Wpieranie działalności uniwersyteckich poradni prawnych (zwanych dalej "Poradniami") I innych programów praktycznej edukacji prawniczej, -opracowywanie I wdrażanie standardów działalności poradni, -inicjowanie prac nad opracowaniem I propagowanie, we współpracy z organami władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, samorządami zawodów prawniczych projektów regulacji prawnych obejmujących działalność poradni.

  • Pozyskiwanie środków finansowych I przekazywanie ich poradniom I innym podmiotom, które wspiera finansowo, -wspieranie współpracy między poradami, -wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie praktycznej edukacji prawniczej, -współpracę z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi, -kontakty z uczelniami I innymi organizacjami edukacyjnymi

  • Organiowanie szkoleń, konferencji, prezentacji

  • Wydawanie publikacji

  • Zbieranie I przetwarzanie danych statystycznych o działalności poradni

  • Gromadzenie I upowszechnianie know-how w zakresie organizacji poradni, propagowanie idei pomocy prawnej dla osób ubogich.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

"1. Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie. 2. W sprawach, w których wymagana jest uchwała zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji wymagane jest współdziałanie prezesa I co najmniej dwóch członków zarządu."

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY