Nazwa pełna

FUNDACJA UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000115603

NIP

5252240321

REGON

015179020

Data rejestracji

3 czerwca 2002 r.

Adres siedziby

Szpitalna 5 / 5, 00-031 Warszawa, Polska

Cel działania

1) wspieranie finansowe działalności uniwersyteckich poradni prawnych i innych programów praktycznej edukacji prawniczej 2) opracowywanie oraz wdrażanie standardów działalności poradni 3) inicjowanie prac nad opracowaniem i propagowaniem, we współpracy z organami władzy ustawodawczej, sądowniczej, samorządami zawodów prawniczych projektów regulacji prawnych obejmujących działalność poradni

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

"1. Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie. 2. W sprawach, w których wymagana jest uchwała zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji wymagane jest współdziałanie prezesa i co najmniej dwóch członków zarządu."

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY