Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 8 kwietnia 2024 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT DIALOGU OBYWATELSKIEGO

KRS

0001098083

NIP

9452290136

REGON

528290868

Adres siedziby

Gnieźnieńska 24 / 58, 31-317 Kraków, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

5 kwietnia 2024 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych w imieniu fundacji oraz odbierania oświadczeńkierowanychdofundacjiuprawnienisąkażdyczłoneklub członkinizarządu samodzielnie. 2. W sprawach majątkowych fundacji, w tym do zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, których wartość zobowiązania: ł) jednorazowo jest mniejsza lub równa kwocie 20. 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych — uprawniony do reprezentacji jest każdy członek lub członkini zarządu samodzielnie; 2) przekracza jednorazowo kwotę 20. 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych — w przypadku zarząduwieloosobowegowymaganejestwspółdziałaniedwóch członkówzarządu jednocześnie, a w zarządzie jednoosobowym prezes zarządu samodzielnie.

Cel działania

Celem fundacji jest działalność w zakresie edukacji na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, promowanie i popularyzacja działań aktywizacyjnych i edukacyjnych kierowanych do dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zakresu zwalczania wykluczenia społecznego, kształtowania właściwych postaw demokratycznych, równościowych oraz solidarnościowych, a dalej szeroko rozumiana działalność w sferze pożytku publicznego, a to: ł. Pomoc społeczna, w tympomoc rodzinomi osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2. Działalnośćnarzeczintegracjiireintegracjizawodowejispołecznejosób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3. Działalność charytatywna oraz promocja i organizacja wolontariatu; 4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza; 6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; • 8. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 9. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 10. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 11. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 13. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 14. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 15. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 16. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 17. Turystyka i krajoznawstwo; 18. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 19. Promocja rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 20. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o jakich mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w zakresie określonym punktach 1-19 powyżej. Krs-w20 3/5

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór