Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 19 lutego 2024 r.

Nazwa pełna

BE FRIK - FUNDACJI ROZWOJU I KOMUNIKACJI

KRS

0001087863

NIP

9452287476

REGON

527824569

Adres siedziby

Pękowicka 73 / 9, 31-262 Kraków, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

19 lutego 2024 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli sprawach majątkowych w imieniu fundacji oraz odbierania oświadczeń kierowanych do fundacji uprawnieni są każdy członek lub członkini zarządu samodzielnie. 2. W sprawach majątkowych fundacji, w tym do zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, których wartość zobowiązania: 1) jednorazowo jest mniejsza lub równa kwocie 10. 000,00 (dziesięiu tysięcy 00/100) złotych - uprawniony do reprezentacji jest każdy członek lub członkini zarządu samodzielnie; 2) przekracza jednorazowo kwotę 10. 000 (dziesięciu tysięcy 00/100) złotych - w przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu jednocześnie, a w zarządzie jednosobowym prezes zarządzu samodzielnie.

Cel działania

Celem fundacji jest szeroko rozumiane wspieranie i upowszechnianie idei edukacji, rozwoju psychicznego i społecznego dzieci, młodzieży jak i dorosłych, poprawa relacji miedzyludzkich, propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i poprawy kondycji psychofizycznej społeczeństwa, a dalej także realizacja celów społecznie użytecznych, wynikających ze sfery zadań pożytku publicznego, a to; 1) działaność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku i rekreacji; 2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 3) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa; 4) wspieranie działań terapeutycznych oraz doradczych; 5) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczneństwa; 6) działalność charytatywna oraz promocja o organizacja wolontariatu; 7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 8) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 9) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 10) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 11) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 12) działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 13) działalość na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 14) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 15) działalność na rzecz ochrony przyrody, ekologii i środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju; 16) działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 17) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 18) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w zakresie określonym w pkt 1-17 powyżej.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór