Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 1 września 2023 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU DOLINA WRZEŚNICY

KRS

0001055246

NIP

7891801224

REGON

526236362

Adres siedziby

4A, Psary Wielkie, 62-300 Września, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

31 sierpnia 2023 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Reprezentacja stowarzyszenia jest: a)jednoosobowa w przypadku prezesa zarządu, b)dwuosobowa w przypadku członka zarządu i skarbnika. 2. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) do składania oświadczeń woli wymagane jest pełnomocnictwo prezesa zarządu.

Cel działania

Celami stowarzyszenia są: 1)ochrona przyrody i krajobrazu doliny wrześnicy 2)wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie społeczności wokół istotnych dla niej spraw; 3)propagowania postaw pro społecznych mających na celu poprawę jakości życia; 4)działania wspomagające rozwój demokracji i tolerancji; 5)działania na rzecz transparentności w polityce lokalnej oraz kampanii informacyjnych o prawach wyborczych; 6)opracowania i wdrożenia strategii rozwoju miasta; 7)propagowanie racjonalnej polityki finansowej miasta; 8)ochrona rodzimej przyrody, w szczególności terenów zieleni stanowiących zasoby dostępne wszystkim mieszkańcom; 9)rozpowszechnianie postaw ekologicznych, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego; 10)szerzenie idei racjonalnego zarządzania gospodarką przestrzenną; 11)działanie na rzecz ładu przestrzennego, rewitalizacji; 12)przeciwdziałanie bezrobociu oraz wspieranie przedsiębiorczości lokalnej; 13)usprawnianie komunikacji; 14)poszerzanie współpracy organizacji pozarządowych; 15)promocja i ochrona zdrowia; 16)zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; 17)działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 18)niwelowanie barier architektonicznych; 19)organizacja wolontariatu; 20)wspieranie rodziny i polityki prorodzinnej; 21)poprawa stanu edukacji publicznej; 22)organizowanie wypoczynku, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także osób starszych; 23)upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu; 24)upowszechnianie kultury i sztuki; 25)ochrona zabytków, dóbr kultury i tradycji; 26)propagowanie krajoznawstwa; 27)opieka nad zabytkami; 28)propagowanie racjonalnej gospodarki wodnej; 29)propagowanie idei zrównoważonego rozwoju; 30)promowanie i wspieranie rolnictwa oraz działań mających na celu rozwój obszarów wiejskich.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór