Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 3 sierpnia 2023 r.

Nazwa pełna

BELARUSIAN YOUTH HUB

KRS

0001050519

NIP

7011158168

REGON

526001587

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 89 / 43, 02-001 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

2 sierpnia 2023 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji, w sprawach majątkowych i niemajątkowych, w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest członek zarządu działający samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu działający samodzielnie lub członek zarządu działający łącznie z prezesem zarządu.

Cel działania

Celami fundacji są: 1) wszechstronne wspieranie osób pochodzących z białorusi we wszelkich sprawach związanych z ich pobytem w Polsce oraz członków ich rodzin, w tym pomoc w integracji i adaptacji w Polsce; 2) aktywne informowanie Polskiego i międzynarodowego społeczeństwa, przedstawicieli władz państw i organizacji unii europejskiej o socjalnej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej i społecznej sytuacji w białorusi; 3) organizacja wydarzeń (w tym kulturalnych, edukacyjnych, socjalnych), targów, wystaw; 4) produkcja filmów o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym; 5) udzielanie pomocy w zakresie nauki języka Polskiego dla obywateli białorusi, rekrutacji na studia, aktywizacji zawodowej, organizacji zakwaterowania; 6) wspieranie młodzieży i studentów z białorusi; 7) działalność na rzecz promocji w białorusi zasad demokratycznego państwa prawa; 8) działalność na rzecz rozwoju instytucji medialnych, pozarządowych oraz inicjatyw społecznych; 9) prowadzenie edukacji medialnej, działalności skierowanaej na rozwój oprogramowania oraz technologij informacyjnych, dokumentalistyki, fotografii; 10) działalność analityczna i badawcza procesów ekonomicznych, politycznych i społecznych zachodzących w białorusi; 11) działalność na rzecz praw człowieka oraz swobód obywatelskich; 12) działalność humanitarna; 13) działalność związana z realizacją działań określonych w ustawie z dnia 12. 03. 2004r. O pomocy społecznej, w tym w szczególności: a. Pomoc doraźna i rozwojowa - w tym psychologiczna, językowa, mieszkaniowa, zawodowa - cudzoziemcom, b. Pomoc w uzyskiwaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych – cudzoziemców, c. Pomoc społeczna rodzinom i osobom, w tym cudzoziemcom, w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans – identyfikowanie problemów i poszukiwanie rozwiązań dla umożliwienia pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, d. Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej dla potrzebujących i niedostosowanych społecznie, starszych, niepełnosprawnych, chorych czy bezdomnych, e. Upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich , w tym działania wspomagające rozwój demokracji.

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIO KONTROLĘ NAD FUNDACJĄ POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIEŃ OSOBISTYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU FUNDACJI (M.IN. UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA, ODWOŁYWANIA, ZAWIESZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, UPRAWNIENIE DO ZMIANY STATUTU (W TYM ZMIANY CELU FUNDACJI) ORAZ DO PODEJMOWANIA DECYZJI O LIKWIDACJI FUNDACJI), UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ FUNDACJĘ ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór