Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 6 czerwca 2023 r.

Nazwa pełna

NASZ LAS TULECKI

KRS

0001040261

NIP

7812052048

REGON

525511263

Adres siedziby

Maksymiliana Jackowskiego 33 / 1, 60-513 Poznań, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

6 czerwca 2023 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zazrządu wieloosobowego każdy z członków zarządu może reprezentować stowarzyszenie samodzielnie

Cel działania

Ochrona środowiska naturalnego i ochrona przyrody; Zwiększanie i ochrona różnorodności biologicznej terenów antropogenicznych i półnaturalnych, w tym na obszarach zurbanizowanych i komunikacyjnych, rolnych, lasów i upraw leśnych, łąk i pastwisk, obszarach podmokłych oraz obszarach wód stojących i płynących; Mitygacja i adaptacja do zmian klimatycznych; Ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego; Ochrona zabytków; Rozwijanie wrażliwości przyrodniczej i zwiększanie wiedzy przyrodniczej oraz świadomości ekologicznej społeczeństwa; Szczególna ochrona drzew i dzikiej przyrody na terenach zurbanizowanych; Upowszechnienie wiedzy przyrodniczej, wiedzy o ochronie środowiska przyrodniczego i zrównoważonym rozwoju; Edukacja o zmianach klimatycznych oraz o sposobach zmniejszania wpływu na zmiany klimatyczne; Integracja i koordynacja działań lokalnych dla ochrony i rozwoju terenów zieleni, zbiorowisk roślinnych, drzew oraz siedlisk; Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego; Wspieranie współpracy i wymiany doświadczeń w realizacji wyżej wymienionych celów; Informowanie o problemach związanych z ochroną środowiska, ochroną przyrody, ochroną klimatu oraz zrównoważonego rozwoju i metodach ich rozwiązywania; Propagowanie, wspieranie oraz tworzenie warunków do nawiązywania kontaktów międzynarodowych; Promocja i organizacja wolontariatu; Pomoc w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego; Podnoszenie wiedzy i świadomości o zrównoważonym rozwoju i ochronie środowiska na drodze edukacji formalnej i poza formalnej.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór