Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 25 kwietnia 2023 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA RAPDACH

KRS

0001032848

NIP

7343624330

REGON

525139131

Adres siedziby

957, 33-333 Ptaszkowa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

25 kwietnia 2023 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli oraz oświadczeń w przedmiocie praw majątkowych i niemajątkowych fundacji jest upoważniony: a/ w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu działający jednoosobowo, b/ w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes.

Cel działania

Fundacja została powołana w celu: 1/ inicjowania i wspierania działań w sferze gospodarki energetycznej zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju, 2/ wspomagania krzewienia wiedzy z zakresu rozwiązań energooszczędnych oraz energetyki proekologicznej, 3/ wspierania działalności naukowej w sferze gospodarki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego, 4/ prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących gospodarki energetycznej, 5/ pomocy w popularyzacji wiedzy na temat rozwiązań energooszczędnych i proekologicznych, 6/ propagowania i wspierania rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku i efektywności technologii wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii, 7/ wspierania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce poprzez racjonalizacje polityki energetycznej, 8/ udzielania wsparcia i pomocy dla działań na rzecz tworzenia dobrego prawa mającego wpływ na rozwój energetyki zrównoważonej, 9/ wspierania rozwoju i promowanie energetyki odnawialnej i alternatywnej, 10/ wspierania działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego i neutralizację zagrożeń ze strony sektora energetycznego, 11/ niesienia pomocy i wsparcia dla działań na rzecz dywersyfikacji źródeł energii w gospodarce krajowej, 12/ inicjowania i prowadzenia dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego, 13/ kreowania i promowania najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie działalności inwestycyjnej w energetyce, 14/ prowadzenia edukacji społecznej w zakresie zagadnień związanych z energetyką, 15/ prowadzenia działalności wspomagającej przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy, 16/ prowadzenia działalności na rzecz promocji Polskich podmiotów gospodarczych, 17/ upowszechniania i promocji zielonej energii, 18/ prowadzenia działalności na rzecz ekologii, ochrony zwierząt, przyrody i środowiska, 19/ prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności, 20/ prowadzenia działalności na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 21/ prowadzenia działalności na rzecz ochrony zdrowia, 22/ prowadzenia działalność na rzecz kultury fizycznej, sportu i turystyki, rekreacji i krajoznawstwa, 23/ prowadzenia działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych, 24/ prowadzenia działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 25/ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 26/ prowadzenia działalności na rzecz rewitalizacji, 27/ działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 28/ prowadzenia działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 29/ prowadzenia działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 30/ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 31/ prowadzenia działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 32/ prowadzenia działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 33/ prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 34/ prowadzenia działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 35/ upowszechniania marki lokalnej.

Beneficjenci rzeczywiści
Fada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór