Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 24 kwietnia 2023 r.

Nazwa pełna

DOLNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY

KRS

0001031547

NIP

8863027138

REGON

525121088

Adres siedziby

Główna 34 / 6, 58-351 Sokołowsko, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

17 kwietnia 2023 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje stowarzyszenie na zewnatrz. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub zastępcy prezesa albo jednej osoby upoważnionej przez zarząd stowarzyszenia w drodze uchwały.

Cel działania

Celami działania dolnośląskiego towarzystwa ochrony przyrody są: 1) zachowanie, ochranianie i odtwarzanie środowiska naturalnego, w tym środowiska przyrodniczo-kulturowego; 2) samorealizacja człowieka w zgodzie ze środowiskiem przyrodniczym; 3) pomoc merytoryczna i doradztwo w różnych dziedzinach związanych z ochroną środowiska naturalnego; 4) szeroko pojmowana proekologiczna działalność edukacyjna; 5) zachowanie, ochranianie i odtwarzanie środowiska kulturowego, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z zachowaniem wysokiej jakości środowiska naturalnego; 6) promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dolnego śląska; 7) pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa; 8) działalność wspomagająca rozwój i aktywność wspólnot i społeczności lokalnych; 9) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w wyżej wymienionych sferach działalności.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór