Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 1 czerwca 2023 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA DZIKA LEKCJA

KRS

0001018645

NIP

8741808432

REGON

524450720

Adres siedziby

86, 87-326 Kruszyny, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

10 lutego 2023 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji oraz zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie

Cel działania

Celem fundacji jest zwiększanie świadomości społecznej i podejmowanie działań w zakresie: 1) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 2) ochrony zwierząt oraz poprawa ich stanu, 3) działalności edukacyjnej i informacyjnej popularyzującej właściwe postawy wobec zwierząt 4) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 6) działalności charytatywnej; 7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 8) turystyki i krajoznawstwa; 9) promocji i organizacji wolontariatu; 10) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. J. Dz. U. Z 2022 r. Poz. 1327 ze zm. ) 11) dostarczanie usług społecznych, świadczonych w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców, oznaczających działania z zakresu: 1) wspierania rodziny, 2) pomocy społecznej, 3) promocji i ochrony zdrowia, 4) wspierania osób niepełnosprawnych, 5) kultury fizycznej i turystyki, 6) ochrony środowiska, 7) reintegracji społecznej.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

DZIKALEKCJA@GMAIL.COM