Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 23, obowiązujące od 19 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA BANKOWA IM. LEOPOLDA KRONENBERGA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000052030

NIP

5251569384

REGON

011931715

Data rejestracji

6 listopada 2001 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie oświaty i edukacji, kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony zdrowia, opieki socjalnej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocji idei i edukacji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz promocji i organizacji wolontariatu, w tym wolontariatu służącego organizacji działań o charakterze sportowym.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu łącznie lub członek zarządu z pełnomocnikiem

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 4891 SĄD REJONOWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZO-REJESTROWY