Nazwa pełna

FUNDACJA BANKOWA IM. LEOPOLDA KRONENBERGA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000052030

NIP

5251569384

REGON

011931715

Data rejestracji

6 listopada 2001 r.

Data ostatniej zmiany

27 marca 2019 r.

Adres siedziby

Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa, Polska

Cel działania

"Celem fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie oświaty I edukacji, kultury I sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony zdrowia, opieki socjalnej, dobroczynności, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocji idei I edukacji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz promocji I organizacji wolontariatu, w tym wolontariatu służącego organizacji działań o charakterze sportowym."

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu łącznie lub członek zarządu z pełnomocnikiem

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 4891 SĄD REJONOWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZO-REJESTROWY