Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZYJAŹNI I WSPÓŁPRACY POMIĘDZY GMINĄ DUBIECKO W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ A MEROSTWEM AZAY-LE-RIDEAU WE FRANCJI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000023232

NIP

7952206936

REGON

651428159

Data rejestracji

3 lipca 2001 r.

Data ostatniej zmiany

24 lutego 2009 r.

Adres siedziby

Przemyska 10, 37-750 Dubiecko, Polska

Cel działania

1. Popieranie wymiany I współpracy szkolnej, sportowej, kulturalnej, artystycznej, gospodarczej pomiędzy zaprzyjaźnionymi gminami. 2. Zapoznawanie się z pięknem I bogactwem zaprzyjaźnionych gmin I państw. 3. Popularyzowanie koncepcji jedności europejskiej. 4. Udzielanie pomocy I wsparcia inicjatywom I objawom zmierzającym do zbliżenia między zaprzyjaźnionymi gminami. 5. Działanie stowarzyszenia jest bezinteresowne to znaczy, że nie zostało ono założone do osiągania zysków. 6. Stowarzyszenie jest wolne od dyskusji, wpływów politycznych, religijnych czy rasowych. 7. Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, związkowymi, społecznymi, spółdzielczymi, wyznaniowymi, prywatnymi oraz środkami masowego przekazu. 8. Prowadzenie innych działań, mających na celu zbliżenie, współpracę oraz wymianę doświadczeń między zaprzyjaźnionymi gminami. 9. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej. 10. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy. 11. Organizacja szkoleniowych kursów języków obcych.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składają prezes I jedna osoba ze składu zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 525 SĄD OKRĘGOWY W PRZEMYŚLU WYDZIAŁ I CYWILNY