Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BRZESZCZACH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000207334

NIP

5492194997

REGON

356837624

Data rejestracji

18 maja 2004 r.

Adres siedziby

Kosynierów 20 / 30, 32-620 Brzeszcze, Polska

Cel działania

1. Wspieranie i propagowanie wszechstronnego rozwoju fizycznego, psychicznego, duchowego i społecznego jednostki ludzkiej. 2. Kształtowanie wśród członków i w środowisku lokalnym, właściwych postaw dotyczących alkoholu i innych środków zmieniających świadomość. 3. Tworzenie warunków umożliwiających korzystanie z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji oraz członkom ich rodzin. 4. Udzielanie rodzinom, w których wystepują problemy alkoholowe i inne uzależnienia, pomocy psychologicznej, materialnej i prawnej. 5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 6. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w rodzinie poprzez działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne. 7. Prowadzenie działań edukacyjnych i interwencyjnych motywujących do podjęcia terapii uzależnienia i współuzależnienia. 8. Rozwijanie u członków pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań. 9. Tworzenie warunków umożliwiających działalność trzeźwościowym grupom samopomocowym oraz grupom twórczym. 10. Propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w środowisku lokalnym. 11. Podejmowanie działań mających na celu rewalidację osób wykluczonych społecznie.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Adres WWW

WWW.ABSTYNENT.BRZESZCZE.PL

Adres e-mail

ABSTYNENT@ONET.COM.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY