Nazwa pełna

POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ, TOWARZYSTW EMERYTALNYCH I TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000206984

NIP

5262865241

REGON

015776594

Data rejestracji

12 maja 2004 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

Zadaniami związku są w szczególności: 1. Reprezentowanie interesów gospodarczych I społecznych pracodawców; 2. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa gospodarczego I socjalnego dotyczącego interesów pracodawców; 3. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej I ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców; 4. Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy I polityki gospodarczej; 5. Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców I przedsiębiorców; 6. Organizowanie szkoleń pracodawców; 7. Prowadzenie badań, przechowywanie I przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców; 8. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego I wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców I organizacji pracodawców. Związek poprzez stworzenie forum prezesów zakładów ubezpieczeń, towarzystw emerytalnych I towarzystw funduszy inwestycyjnych działa w celu wymiany I uzgodnienia stanowisk w zakresie wybranych zagadnień rynkowych I publicznych istotnych dla członków związku. Związek działa na rzecz ochrony praw oraz reprezentowania interesów firm członkowskich wobec organów władzy publicznej. Związek działa na rzecz kształtowania pozytywnej opinii na temat związku I jego członków w relacjach z klientami I środkami przekazu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są: prezes działający jednoosobowo lub dwaj wiceprezesi działający łącznie.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY