Nazwa pełna

POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ, TOWARZYSTW EMERYTALNYCH I TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000206984

NIP

5262865241

REGON

015776594

Data rejestracji

12 maja 2004 r.

Data ostatniej zmiany

28 grudnia 2015 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

Zadaniami związku są w szczególności: 1. Reprezentowanie interesów gospodarczych I społecznych pracodawców; 2. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa gospodarczego I socjalnego dotyczącego interesów pracodawców; 3. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej I ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców; 4. Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy I polityki gospodarczej; 5. Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców I przedsiębiorców; 6. Organizowanie szkoleń pracodawców; 7. Prowadzenie badań, przechowywanie I przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców; 8. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego I wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców I organizacji pracodawców. Związek poprzez stworzenie forum prezesów zakładów ubezpieczeń, towarzystw emerytalnych I towarzystw funduszy inwestycyjnych działa w celu wymiany I uzgodnienia stanowisk w zakresie wybranych zagadnień rynkowych I publicznych istotnych dla członków związku. Związek działa na rzecz ochrony praw oraz reprezentowania interesów firm członkowskich wobec organów władzy publicznej. Związek działa na rzecz kształtowania pozytywnej opinii na temat związku I jego członków w relacjach z klientami I środkami przekazu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są: prezes działający jednoosobowo lub dwaj wiceprezesi działający łącznie.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY