Nazwa pełna

"FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000014124

NIP

5213157461

REGON

017304971

Data rejestracji

31 maja 2001 r.

Data ostatniej zmiany

10 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska

Cel działania

Niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudnouleczalnymi schorzeniami - niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne - niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej - wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych - udzielanie pomocy szpitalom I placówkom medycznym - udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym I opiekuńczym - podejmowanie I wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej - podejmowanie I wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób I dzieci mających do niej utrudniony dostęp - niesienie pomocy osobom biednym I instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Organizowanie I finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego

 • Organizowanie I finansowanie zabiegów medycznych, kuracji I zabiegów rehabilitacyjnych w ośrodkach I placówkach polskich lub zagranicznych

 • Zakup leków I środków medycznych

 • Zakup żywności, środków higieny I innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego

 • Pomoc finansowa I rzeczowa

 • Organizowanie I prowadzenie placówek oświatowo- wychowawczych I edukacyjnych

 • Organizowanie I finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych I kulturalnych

 • Prowadzenie akcji szkoleniowych I informacyjnych

 • Fundowanie stypendiów

 • Organizowanie I finansowanie kolonii I wycieczek dla dzieci I młodzieży

 • Wyposażanie poradni I osrodków specjalistycznych I sprzętu rehabilitacyjnego

 • Wspieranie działalności innych osób prawnych I fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami fundacji

 • Finansowanie inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacyjnych placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej

 • Realizacja inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacyjnych placówek służby zdrowia

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003