Dane z KRS

1 aktualne powiązanie

Dane z IPN

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Radom

Imię ojca

Zygmunt

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa wszczęta po doniesieniach agenturalnych. Poddany inwigilacji, a od 10.02.1984 rozpracowaniu z powodu podejrzenia o druk i kolportaż w Radomiu „nielegalnego wydawnictwa »Wolny Robotnik«”. W efekcie rozpracowania został aresztowany, a sprawę przekazano prokuraturze. W sprawie wykorzystywano 3 tajnych współpracowników. Rozpracowanie zakończono „z powodu zaprzestania wrogiej działalności”. Akta sprawy złożone 20.11.1987 w archiwum Wydz. "C" WUSW w Radomiu pod nr. 852/II zostały zniszczone w grudniu1989 r. „z uwagi na znikomą wartość operacyjną”. Materiały zniszczone - wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem w prawie druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw. Zatrzymany 8.03.1984 w Warszawie, kiedy podczas rewizji w jego mieszkaniu skonfiskowano urządzenia drukarskie, farby, papier, maszynę do pisania i 1720 egzemplarzy publikacji „Komitet Oporu Społecznego KOS”. Oskarżony o działalność w konspiracyjnych strukturach „byłego związku »Solidarność«, sporządzanie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw o treści wyszydzającej organy PRL oraz zawierające fałszywe wiadomości”. Śledztwo zostało umorzone na podstawie amnestii. Zwolniony z aresztu 26.07.1984. IPN Ra 04/364 (366/III)
Akta prokuratorskie Dokumentacja śledztwa wszczętego na wniosek Wydz. Śledczego WUSW w Radomiu w sprawie druku i rozpowszechniania wydawnictw bezdebitowych. Sąd Rejonowy w Radomiu 7.03.1986 postanowił o przepadku dowodów rzeczowych w sprawie stanowiących własność Andrzeja Jaworskiego. IPN Ra 3/1 (Ds. 1073/84/S)
Akta penitencjarne Osadzony 10.03.1984 w Areszcie Śledczym w Radomiu w związku z zatrzymaniem w sprawie o druk i kolportaż „nielegalnych wydawnictw”. W trakcie uwięzienia karany dyscyplinarnie: pozbawieniem talonu żywnościowego na miesiąc i dwoma naganami. Podjął strajk głodowy w proteście przeciw niewłaściwemu leczeniu, za co został ukarany karą „twardego łoża” na 7 dni (od 11 do 18.06.1984). Zwolniony 26.07.1984. IPN Ra 16/24
Akta śledcze Po rewizji 8.06.1985 w mieszkaniu jego matki w Radomiu, podczas którego znaleziono publikacje bezdebitowe, objęty śledztwem jako podejrzany o kolportowanie „nielegalnych wydawnictw”. Postępowanie zostało rozszerzone o rozrzucanie i wysyłanie pocztą ulotek i czasopism, rozklejanie plakatów i malowanie antykomunistycznych napisów w województwie radomskim, umorzono z powodu niewykrycia sprawców. IPN Ra 3/3
Akta kontrole śledztwa Wymieniony w aktach śledztwa prowadzonego w sprawie rozpowszechniania w Płocku „nielegalnych wydawnictw” sygnowanych przez Agencję Informacyjną „Solidarności Walczącej”, w ramach której zatrzymana została 7.03.1986 jego matka Barbara Jaworska. Objęcie śledztwem matki było także powodem aresztowania przez SB samego Andrzeja Jaworskiego 8.03.1986. W aktach sprawy znajdują się dokumenty dotyczące jego pobicia przez funkcjonariuszy płockiej SB. IPN BU 02944/81 (112/III)
Akta prokuratorskie Akta śledztwa wszczętego 10.06.1986 przez Prokuraturę Rejonową w Płocku w sprawie pobicia Andrzeja Jaworskiego 8.03.1986 przez funkcjonariuszy SB w budynku WUSW w Płocku. Pisemną skargę A. Jaworski złożył 10.03.1986, ustne zawiadomienie o pobiciu przekazał 10.04.1986 zastępcy prokuratora rejonowego w Płocku, ale sprawę wszczęto dopiero po jego interwencji 6.06.1986. Postępowanie zostało umorzone 30.09.1986 „wobec braku dowodów popełnienia przestępstwa”. Zażalenie na tę decyzję złożone 4.03.1987 zostało odrzucone decyzją Prokuratury Wojewódzkiej w Płocku 24.03.1987. IPN BU 489/40
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od 7.04.1986 do 7.04.1988 na wniosek Wydz. V WUSW w Radomiu. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.