Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 1 września 2022 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO REGIONALNE "SIEMOWIT"

KRS

0000989474

NIP

9212045302

REGON

522971573

Adres siedziby

62, Ruda Żurawiecka, 22-680 Lubycza Królewska, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

31 sierpnia 2022 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub innego upoważnionego członka zarządu.

Cel działania

1. Pielęgnowanie tradycji historycznych i kulturowych regionu wschodniej rzeczypospolitej Polskiej i terenów po ukraińskiej stronie granicy. 2. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć ww. Regionu. 3. Uczestniczenie w rozwoju regionu we wszystkich dziedzinach życia. 4. Troska o dalszy rozwój życia kulturalnego i artystycznego, kultywowanie tradycji sztuki ludowej i opieka nad nią. 5. Popularyzacja rekreacyjno-turystycznych zalet regionu. 6. Promocja regionu w kraju i poza jego granicami. 7. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. 8. Działalność naukowa i wydawnicza. 9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 10. Upowszechnianie kultury, tradycji, sztuki i ochrona dóbr kultury. 11. Upowszechnianie ekologii, turystyki i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 12. Ochrona i promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 13. Umacnianie więzi lokalnych społeczności z przeszłością i teraźniejszością oraz praca na rzecz przyszłości ich regionu.

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – PREZES

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór