Nazwa pełna

GERDA-HYDOMAT SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000098574

NIP

5222252147

REGON

012258775

Data rejestracji

8 marca 2002 r.

Adres siedziby

Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

2,8 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie lub członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 25 maja 2017 r.

    PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIW A,W RAMACH KTÓREJ PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 48215 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSP - REJ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000