Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 1 czerwca 2011 r.

Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WISZNI MAŁEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000097671

REGON

932116586

Data rejestracji

7 marca 2002 r.

Adres siedziby

Łąkowa 5, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Cel działania

1. Prowadznie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjamii stowarzyszeniami 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej 5. Uczestniczenie i reprezentowanie o. S. P w organach samorządowych i przedstawicielskich 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zgodnie ze statutem o. S. P do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważnieni są prezes, wiceprezes i skarbnik

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ A.ST. 57/92 SĄD WOJEWÓDZKI I WYDZIAŁ CYWILNY SEKCJA REJESTROWA WE WROCŁAWIU