Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WISZNI MAŁEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000097671

REGON

932116586

Adres siedziby

Łąkowa 5, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Cel działania

1. Prowadznie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjamii stowarzyszeniami 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk I zdarzeń 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych I ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej I sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej I rozrywkowej 5. Uczestniczenie I reprezentowanie o. S. P w organach samorządowych I przedstawicielskich 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zgodnie ze statutem o. S. P do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważnieni są prezes, wiceprezes I skarbnik

Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 10. 12. 1995 r. - data walnego zebrania o. S. P "Zmiana w statucie" dnia 27. 01. 2001 r. Dopisano do rozdziału ii par. 10 pkt. 9 o brzmieniu zakup umundurowania I sprzętu p. Poż.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ A.ST. 57/92 SĄD WOJEWÓDZKI I WYDZIAŁ CYWILNY SEKCJA REJESTROWA WE WROCŁAWIU

{{ fieldValue.v }}