Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 2 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA BANKU MILLENNIUM

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000097600

NIP

5260214918

REGON

010528035

Data rejestracji

7 marca 2002 r.

Adres siedziby

Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest wspieranie poczynań podnoszących prestiż, szacunek i zaufanie do Polskich instytucji finansowych i bankowych, a także wspieranie aktywności społecznej na rzecz budowy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza: a) tworzenie możliwości działania i wspieranie aktywności pracowników grupy banku millennium w zakresie edukacji, rozwoju zawodowego, aktywnego wypoczynku i działalności społecznej. Wspieranie wszechstronnego doskonalenia i rozwoju kadr pracowników zatrudnionych w instytucjach bankowych i finansowych b) organizowanie i finansowanie programów społecznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i ekologii, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, sportu, aktywnego wypoczynku, praw i swobód obywatelskich, przeciwdziałania patologiom, rozwoju przedsiębiorczości w tym szczególnie rynku finansowego, mediów i społeczeństwa informacyjnego, c) wspieranie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju prowadzonych przez grupę banku millennium, d) organizowanie i wspieranie działań charytatywnych oraz programów wolontariatu pracowniczego, e) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dobra publicznego, samorządami, społecznościami lokalnymi, organizacjami reprezentującymi grupy zawodowe, stowarzyszeniami twórców, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi w celu realizacji programów fundacji, f) udzielanie pomocy w organizowaniu międzynarodowych kontaktów specjalistów z dziedziny finansów i bankowości, w wymianie doświadczeń pomiędzy Polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi i bankowymi, g) finansowanie, organizowanie i tworzenie bazy materialnej przeznaczonej dla szkolenia, wypoczynku, leczenia i rehabilitacji leczniczej pracowników instytucji bankowych i finansowych, h) wspieranie wszelkich inicjatyw służących zwiększeniu sprawności Polskich instytucji bankowych i finansowych.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu fundacji uprawnieni są dwaj członkowie zarządu bądź jeden członek zarządu z pełnomocnikiem fundacji.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 1132 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY