Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 17, obowiązujące od 11 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

KRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

KRS

0000097080

NIP

5252203828

REGON

012118502

Data rejestracji

14 marca 2002 r.

Adres siedziby

Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem krajowego związku jest obrona praw, godności i interesów pracowników , w szczególności w zakresie: 1. Polityki zatrudnienia oraz kształtowania praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy. 2. Wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń na rzecz pracowników. 3. Świadczeń emerytalno-rentowych, chorobowych i innych wynikających z ubezpieczeń społecznych. 4. Bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy. 5. Warunków pracy kobiet i młodocianych. 6. Świadczeń socjalnych dla pracowników i ich rodzin. 7. Wypoczynku po pracy, kultury fizycznej, turystyki oraz wczasów. 8. Ochrony zdrowia. 9. Zaspakajania potrzeb mieszkaniowych. 10. Rozwoju oświaty i kultury. 11. Współuczestnictwa w kształtowaniu i realizacji zadań narodowego banku Polskiego w celu pomnażania funduszów i ich sprawiedliwego podziału. 12. Kształtowania etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych. 13. Oddziaływania na rzecz demokratyzmu, praworządności, sprawiedliwości społecznej, koleżeńskiej solidarności w stosunkach międzyludzkich. 14. Kształtowania aktywnych postaw działania dla dobra rzeczypospolitej Polskiej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Na podstawie par. 25 ust. 1 statutu w imieniu krajowego związku zawodowego pracowników narodowego banku Polskiego występuje na zewnątrz przewodniczący krajowego związku.

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Krajowego Związku Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH RZZ"B" - 172 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY