Nazwa pełna

KRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

KRS

0000097080

NIP

5252203828

REGON

012118502

Data rejestracji

14 marca 2002 r.

Adres siedziby

Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem krajowego związku jest obrona praw, godności I interesów pracowników , w szczególności w zakresie: 1. Polityki zatrudnienia oraz kształtowania praw I obowiązków wynikających ze stosunku pracy. 2. Wynagrodzenia za pracę I innych świadczeń na rzecz pracowników. 3. Świadczeń emerytalno-rentowych, chorobowych I innych wynikających z ubezpieczeń społecznych. 4. Bezpieczeństwa, higieny I kultury pracy. 5. Warunków pracy kobiet I młodocianych. 6. Świadczeń socjalnych dla pracowników I ich rodzin. 7. Wypoczynku po pracy, kultury fizycznej, turystyki oraz wczasów. 8. Ochrony zdrowia. 9. Zaspakajania potrzeb mieszkaniowych. 10. Rozwoju oświaty I kultury. 11. Współuczestnictwa w kształtowaniu I realizacji zadań narodowego banku polskiego w celu pomnażania funduszów I ich sprawiedliwego podziału. 12. Kształtowania etyki zawodowej I sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych. 13. Oddziaływania na rzecz demokratyzmu, praworządności, sprawiedliwości społecznej, koleżeńskiej solidarności w stosunkach międzyludzkich. 14. Kształtowania aktywnych postaw działania dla dobra rzeczypospolitej polskiej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Na podstawie par. 25 ust. 1 statutu w imieniu krajowego związku zawodowego pracowników narodowego banku polskiego występuje na zewnątrz przewodniczący krajowego związku.

Zobacz jeszcze 12 powiązań historycznych
Komisja Rewizyjna Krajowego Związku Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 powiązań historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH RZZ"B" - 172 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY