Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 23, obowiązujące od 25 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

"FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000097051

NIP

1132176860

REGON

013279970

Data rejestracji

17 kwietnia 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Rosoła 44A, 02-786 Warszawa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność wydawnicza

 • Działalność poligraficzna

 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Reklama

 • Działalność związana z organizacją targów i wystaw

 • Działalność galerii i salonów wystawienniczych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego

 • Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działania populryzatorskie i edukacyjne dla społeczeństwa w zakresie: -potrzeb emocjonalnych oraz prawidłowości rozwoju dzieci i młodzieży, -wiedzy psychologicznej i wychowawczej, w tym na temat czytania i nauczania uniwersalnych wartości moralnych takich jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, samodyscyplina, pokojowość, sprawiedliwość, optymizm, solidarność, przyjaźń, piękno, mądrość, -kontroli emocji, technik komunikacji interpersonalnejm, doskonalenia myślenia, rozwiązywania problemów i konfliktów, radzenia sobie ze stresem, -wpływu środków przekazu, zwłaszcza mediów elektronicznych, na rozwój dzieci i młodzieży, -zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania uzależnieniom w tym publikowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych i edukacyjnych na ww. Tematy

 • Działania edukacyjne, profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności rozpoznawania i kontrolowania emocji, doskonalenia myślenia, rozwiązywania problemów i konfliktów, radzenia sobie ze stresem i praktykowania wartości moralnych

 • Propagowanie czytelnictwa, wspieranie bibliotek i działania na rzecz szerszego dostępu dzieci i młodzieży do kultury -zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania uzależnieniom

 • Działania na rzecz wyższych standartów literatury i kultury dla dzieci i młodzieży

 • Inicjowanie programów edukacyjnych i wychowawczych dotyczących rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach i szkołach

 • Działania na rzecz wprowadzenia tematyki dotyczącej zdrowia emocjonalnego dzieci i młodzieży do programów studiów pedagogicznych, psychologicznych, medycznych, socjologicznych, dziennikarskich, prawniczych

 • Współpracę w zakresie opisanym powyżej z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, organizacjami społecznymi, instytucjami oświatowo - wychowawczymi,opiekuńczymi i kulturalnymi

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają: 1. Prezes zarządu samodzielnie albo 2. Dwaj członkowie zarządu działający łącznia albo 3. Członek zarządu działający łącznie z osobą upoważnioną przez prezesa zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5587 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002