Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 10 czerwca 2022 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA SKALA-CLASSIC

KRS

0000969629

NIP

6121877550

REGON

522264539

Adres siedziby

Zbigniewa Herberta 7, 59-700 Bolesławiec, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

9 czerwca 2022 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w sprawie dysponowania środkami finansowymi fundacji składają dwie osoby spośród członków zarządu fundacji. W przypadku jednoosobowego zarządu, oświadczenie woli składa prezes zarządu. Do zawierania wszelkich umów w imieniu fundacji uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. W przypadku jednoosobowego zarządu, oświadczenie woli składa prezes zarządu

Cel działania

1)działalność w zakresie ochrony, promocji i zachowanioa materialnego i niematernalnego dziadzictwa kulturowego polegająca na podejmowaniu inicjatyw edukacyjnych, szkoleniowych, doradczych, badawczych, dokumentacyjnych, wystawienniczych, artystycznych i wydawniczych - na rzecz kultury materialnej i niematerialnej regionu oraz kraju, a także ekologii 2) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobomw trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 3)działalność charytatywna 4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 6) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 7) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 9) działalność wspomagająca rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 10) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 11) działalność wspomagajaca rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 12)wspieraniei i upowszechnianie kultury fizycznej 13) działalność wspomagająca rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 14) upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka orz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji 15) promocja i organizacja wolontariatu 16) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 17) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraaz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - WICEPREZES ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór